ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Term & Conditions)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทาง ฟิวช่าง (บริษัท ฟิวช่าง จำกัด) ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” โดยลูกค้า ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือ ออกแบบ จะระบุลงในสัญญาทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย

ราคา

ผู้รับจ้าง ได้กำหนดราคาไว้ในใบกำกับภาษี และใบเสนอราคาที่ รู้รับจ้าง จัดทำขึ้น และจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ ผู้รับจ้าง ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นจะอยู่บนพื้นฐานของการจัดซื้อบรรดารายการต่างๆ ในใบสั่งซื้อ กล่าวคือการตั้งราคาสำหรับการบริการ ผลิตภัณฑ์ สินค้า แต่ละชิ้นอาจจะเปลี่ยนแปลง สำหรับการจัดซื้อในปริมาณต่าง ๆ หรือจัดซื้อรายการรวมกัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวนเงินที่แจ้ง โดยอ้างอิงจากใบเสนอราคา โดยจะชำระค่าจ้างให้เป็นงวด ๆ ตามรายละเอียดการชำระค่าจ้าง หลังจากทางผู้รับจ้างส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว ให้ทางผู้ว่าจ้าง ชำระเงินงวดที่เหลือ ภายใน 7 วัน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้ว่าได้จ้างกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานไว้ในใบเสนอราคา และ ในใบสัญญาจ้าง ทั้งนี้ทั้งนั้น ระยะเวลาการทำงานจะไม่นับรวมถ้าหน้างานเกิดฝนตก หรือเหตุจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย หรือ แผ่นดินไหว

วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์

วัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างรวมทั้งสัมภาระต่างๆ ที่จำเป็นให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ซึ่งจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตามขนาดและคุณภาพดังที่แจ้งไว้

การผิดนัดชำระ

ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระค่าจ้างงวดใดงวดหนึ่ง ผู้รับจ้างมีสิทธิยึดหน่วงในสิ่งก่อสร้างและสิ่งติดตรึงตราหรือการงานใด ๆ ที่ผู้รับจ้างได้ทำไว้ตามสัญญานี้ และ ผู้รับจ้างมีสิทธิปฏิเสธทำการงานจนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้จัดการชำระค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างแล้วเสร็จ ถ้าผู้ว่าจ้างผิดนัดชำระค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง ๒ งวดติดต่อกัน ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิกกันทันที โดยผู้รับจ้างมิต้องบอกกล่าวเตือนก่อน และ ให้ถือว่ากรรมสิทธิ์ของอาคารเป็นของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องคืนเงินค่าจ้างที่ได้รับไว้แล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง

หากผู้ว่าจ้างประสงค์จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็น ลายลักษณ์อักษรโดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองแต่ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ที่จะยอมรับ หรือไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง นั้นๆ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การรับประกัน

ภายในระยะ 6-12 เดือน ขึ้นอยู่กับรูปแบบและประเภทงานที่ว่าจ้าง โดยนับจากวันที่อาคารที่ว่าจ้างตามสัญญานี้ก่อสร้างเสร็จและมีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้กับผู้ว่าจ้างหรือผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น หากส่วนใดของอาคารเกิดชำรุดเสียหาย เนื่องจากความชำรุดบกพร่องในการก่อสร้างหรือเพราะเหตุวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากภัยธรรมชาติ  เช่น   วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย แผ่นดินไหว  ความเสียหายจากสัตว์ แมลง หรือความเสียหายจากการจลาจล โจรกรรม

การส่งมอบล่าช้า

หากผู้รับจ้างไม่ทำการส่งมอบงานทั้งหมด โดยมิใช่ความผิดของผู้ว่าจ้างภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกร้องให้ชำระค่าปรับวันละ 500 บาท จนกว่าจะส่งมอบงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมด

Contact Us

หากคุณมีคำถาม และ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

สามารถติดต่อได้ที่:

อีเมล : [email protected]

เว็บไซต์ : https://ฟิวช่าง.com/ติดต่อเรา/

เบอร์โทร : 092-888-9229